การฝึกกีฬามวยไทย? ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย? จิตใจ? อารมณ์และสังคม? สร้างความมีระเบียบวินัยและส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม? เป็นศิลปะการต่อสู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในยามคับขันอีกด้วย

legend-muay

มารยาทของผู้ฝึกกีฬามวยไทย

หลักในการพึงปฏิบัติยึดถือโดยเคร่งครัด? ได้แก่? การเคารพครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดศาสตร์วิชาความรู้? และการครอบครูก่อนการฝึก? นอกจากนี้ศิษย์รุ่นพี่และระเบียบที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา? คือ? ศิษย์สำนักเดียวกันต้องไม่ชกกัน? ซึ่งทุกคนจะต้องสาบานตนก่อนเข้ารับการฝึก? ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง? ต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัดเพราะในการฝึกนั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้

ความหมายของกีฬามวยไทย

มวยไทย? หมายถึง? กีฬามวยบนเวทีที่มีกติกายอมให้คู่ชกใช้? เท้า? ศอก? และเข่าได้? (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.2525:632)

กีฬามวยไทยเป็นศาสตร์และศิลปะ? ที่เป็นศาสตร์เพราะเป็นวิชาการที่ทุกคนอาจจะศึกษาหาความรู้ได้เหมือนวิชาแขนงอื่น? ๆ? ส่วนที่ว่าเป็นศิลปะเพราะประกอบด้วยกลยุทธ์? และลวดลายต่าง? ๆ? มากมาย? ซึ่งยากที่จะเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างชัดเจน? ศิลปะอย่างสูงของนักมวยคนหนึ่งยากที่นักมวยคนหนึ่งจะพึงปฏิบัติสืบทอดต่อไปได้? มวยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวอย่างหนึ่งตามธรรมชาติของบุคคล? ซึ่งมีการแข่งขันแพ้ชนะด้วยการชกต่อยกัน? อันเป็นการโจมตีจุดอ่อนของร่างกายคู่ต่อสู้? ศิลปะของมวยจึงแตกต่างกันไปตามลักษณะหรือแบบของการต่อสู้ป้องกันตัว? ปัจจุบันมีมวยอยู่? 2? ชนิด? คือ? มวยปล้ำและมวยชก? มวยชกก็ยังแบ่งออกเป็น? 2? แบบ? คือชกด้วยหมัดบวกการต่อสู้ด้วยเท้า? เข่า? ศอก? ตามแบบของกีฬามวยไทย? และชกด้วยหมัดอย่างเดียว? อันเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไป? เรียกว่ามวยสากล(แสวง? ศิริไปส์.2520:1)

กีฬามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถนำไปใช้ได้ในเชิงกีฬาและการต่อสู้จริง? ๆ? ศิลปะประเภทนี้? มีมาแต่โบราณกาล? บรรพบุรุษของชาติไทยได้ฝึกฝนอบรมสั่งสอนกุลบุตรไว้เพื่อป้องกันตัวและชาติ? บรรดาชายฉกรรจ์ของไทยได้รับการฝึกฝนวิชามวยไทยแทบทุกคน ?นักรบผู้กระเดื่องนามทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนอบรมศิลปะประเภทนี้อย่างชัดเจนทั้งสิ้น? เพราะการใช้อาวุธช่วยในสมัยโบราณ? เช่น? กระบี่? พลอง? ดาบ? ง้าว? ทวน? ฯลฯ? ถ้ามีความรู้วิชามวยไทยด้วยแล้วจะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด? โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เข้าต่อสู้ติดพันประชิดตัวจะได้ใช้อวัยวะบางส่วนเข้าช่วย? เช่น? เข่า? เท้า? ศอก? เป็นต้น? แต่เดิมศิลปะมวยไทยที่มีชั้นเชิงสูงมักจะฝึกสอนกันในบรรดาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่? หรือเฉพาะพระมหากษัตริย์และขุนนางฝ่ายทหาร

กีฬามวยไทยเป็นกิจกรรมพลศึกษาอย่างหนึ่ง? ที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจตลอดจนพัฒนาการด้านสังคม? กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่นิยมฝึกกันโดยทั่วไป? เพื่อความสนุกสนานและชนบางกลุ่มได้ยึดเอามวยไทยเป็นอาชีพ? โดยได้ผลตอบแทนจากการเข้าแข่งขันแต่ละครั้ง? อีกทั้งเป็นการออกกำลังกายทำให้มีพลานามัยสมบูรณ์? มีวินัยในตนเอง? จึงทำให้มีบุคคลทั่วไปมีความสนใจนิยมฝึกการเล่นมวยไทยกันมาก? จะเห็นได้จากที่มีการแข่งขันมวยไทยทุกวันที่เวทีมวยมาตรฐาน? เช่นเวทีมวยราชดำเนินและเวทีมวยลุมพินี? นอกจากนี้ยังมีเวทีมวยของสถานีโทรทัศน์ต่าง? ๆ? จัดการแข่งขันกันอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดด้วย? การจัดการแข่งขันแต่ละครั้งมีผู้ชมให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

ที่มา ?งานพัฒนาวิชาการและสื่อการสอน??กองพัฒนาบุคลากรกีฬา ?ฝ่ายพัฒนาบุคลากรกีฬาและการทะเบียน ?การกีฬาแห่งประเทศไทย

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments