songchai_01   -@@- ประวัติคุณ ทรงชัย รัตนสุบรรณ
    ชื่อ : ทรงชัย รัตนสุบรรณ
     ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัทวันทรงชัย จำกัด

 

     การศึกษา
     2549 : ปริญญาบัตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
     2538 : ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
      2537 : มัธยมศึกษา ตอนปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
      2537 : ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา) จาก            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
    2536 : ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทั่วไป จากวิทยาลัยครูจันทร์เกษม

 

การทำงาน
2540 – ปัจจุบัน : ประธานฝ่ายกีฬามวย มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
2544 : ก่อตั้งบริษัท วันทรงชัย จำกัด
2540 : ก่อตั้งบริษัท เอส.เอส.บ๊อกซิ่ง โปรดักชั่น จำกัด
2539 : ก่อตั้งบริษัท ทรงชัย อินเตอร์เนชั่นแนล โปรโมชั่น จำกัด
2538 – ปัจจุบัน ประธานฝ่ายกีฬามวย มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
2537 : ก่อตั้งบริษัท เอส.เอส.อาร์ โปรโมชั่น จำกัด
2533 : ก่อตั้งบริษัท มวยไทย โปรโมชั่น จำกัด
2531 : ก่อตั้งบริษัท ทรงชัย บ๊อกซิ่ง โปรโมชั่น

 

ผลงาน และ รางวัล
2549 : รางวัลเทพทอง กรมประชาสัมพันธ์
2548 : วิทยากรรับเชิญเรื่อง “มวยไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ที่รัฐสภา
จัดมหกรรมมวยไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ สินามิ
จัดการแข่งขันชกมวยการกุศล วัดผาติการาม
2545 : ได้รับรางวัลเกียรติยศ “บุคคลในวงการกีฬาที่ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้จัดการนักมวยระดับแชมป์โลก” ของคณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา
2544 : ได้รับรางวัลโล่ห์เกียรติยศ “ผู้ทรงคุณค่าวงการกีฬา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ได้รับรางวัล “ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม”
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการกีฬามวย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักนายกรัฐมนตรี
2543 – ปัจจุบัน : โปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนิน
2540 : เป็นนายสนามมวยมาตรฐานแห่งใหม่ โดยสร้างสนามมวยชื่อว่า สนามมวยนานาชาติ (ประเทศไทย) จ.ฉะเชิงเทรา
โดยมีพล อ.เชษฐา ฐานะจาโร ผู้บัญชาการทหารบก/นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิด

130729F1S72380
2539 : ได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันชกมวย ช่วยเหลือการศึกษาเยาวชนชายแดนของนักเรียนเตรียมนายร้อย 18 จปร. 11
2538 – ปัจจุบัน : ประธานฝ่ายกีฬามวย มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช
2538 : เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดมวยการกุศล ของสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2538 : โปรโมเตอร์เกียรตินิยมสมาคมมวยโลก WBA
เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดมวยการกุศล หารายได้ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส จ.เพชรบุรี
2537 : รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญมาภรณ์ช้างเผือก (บช.)
2536 : เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดมวยการกุศล “ศึกวันทรงชัย” ของกองทัพภาคที่ 4
เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนจัดมวยการการกุศล ” ศึกจตุรงค์ 14″ ชมรมนักเรียนเตรียมทหาร
เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดมวยการกุศล หารายได้จัดตั้งศูนย์เยาวชนค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ของศูนย์การบินทหารบก
เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดมวยการกุศล “ศึกวันทรงชัย มหากุศล” จ.ฉะเชิงเทรา
เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการจัดมวยการกุศล ของกองพลทหารรายที่ 2 รักษาพระองค์
ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนายการกองกรรมมาธิการ 2 (นายทวี พวงทะวาย)
2535 : โล่ห์รางวัลเกียรติยศประกาศเกีรยติคุณ บุคคลตัวอย่าง ผู้เผยแพร่ศิลปะมวยไทย
เกียรติบัตรบุคคลสร้างสรรค์ ส่งเสริมกีฬามวยสมัครเล่น จนได้ครองเหรียญโอลิมปิคที่บาร์เซโลน่า
2533 : เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุน “ศึกธารน้ำใจ วันทรงชัยมหากุศล” จ.ฉะเชิงเทรา
2532 : เปิดตลาดมวยไทย ในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และจัดการถ่ายทอดสดมายังประเทศไทยในคืนวันส่งท้ายปีเก่า 31 ธันวาคม 2532
2518 – 2543 : โปรโมเตอร์เวทีมวยลุมพินี
2527 : เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยกองพลทหารราบที่ 2

 

230185

 

ตำแหน่งทางการเมือง

2548 – 2549 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายสมชาย สุนทรวัฒน์)
2539 : ที่ปรึกษาอนุกรรมการกีฬา โดยการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช รังสิตพล)
2540 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฏร
2544 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสุดารัตน์ เกยุราพันธ์)
2547 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร)

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments