<<>> ปัจจุบันกีฬามวยไทย และธุรกิจมวยไทยเติบโตไปมากเพราะเป็นกีฬาที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตนักกีฬา ครอบครัว ผู้เกี่ยวข้อง สนามมวย เจ้าหน้าที่ เทรนเนอร์ ค่ายมวย โค้ช พี่เลี้ยง ฯลฯ ทำให้หลายสถาบันการศึกษามีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทยในเชิงพัฒนาธุรกิจขึ้น
 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ผู้สื่อข่าว “มติชน” รายงานว่า วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำลังดำเนินการยกระดับมวยไทยให้เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต สาขามวยไทย เป็นที่แรกของโลก โดยการผลักดันของ ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง หรืออดีตนักมวยเก่าในชื่อ “สำราญเดช ส.ด่านชัย” ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดี และประธานคณะกรรมการประจำคณะ วิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

ผศ.ดร.สำราญระบุว่า ขณะนี้ผ่านไปอีกขั้นกับการนำเสนอหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขามวยไทย ขอบคุณคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลักสูตร สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าศึกษาปริญญาเอกเตรียมพร้อมรอได้เลยในเร็วๆ นี้

 

สำหรับวิทยาลัยมวยไทยศึกษา และการแพทย์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ก่อตั้งโดย ผศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2548 ตามมติเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ บริหารงานภายใต้การสรรหารายได้แบบพึ่งตนเอง วิทยาลัยมวยไทยศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาเป็นเวลากว่า 4 ปี

 

มีการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมวยไทย ต่อมาได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มีเครือข่ายความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทหลายแห่ง

 

@ News  Photo Credit : matichon sport.com

 

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments