<<>. จากนักชกแชมป์โลก​มวยไทย​ขวัญใจมหาชน บัวขาว ​บัญชาเมฆ ผู้​รวบรวมความรู้ เรื่องศิลปะแม่ไม้มวยไทย นำสู่ สังคม ทั้งในและต่างประเทศ วันนี้ เราได้ รวบรวมและจัดตั้งเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ ด้วยความมุ่งหวังที่จะพัฒนาสืบสานจรรโลงศิลปะมวยไทยและมีเข้าใจความเป็นอยู่อย่างไทย โดยที่จะผลิตนักศึกษาใน 3 ด้านเป็นสำคัญที่ประกอบไปด้วย


1.การเป็นนักกีฬา ที่มีศิลปะแม่ไม้มวยไทยเป็นเลิศ


2.การมีทักษะความรู้เกี่ยวกับ การเกษตรนวัตกรรม ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


3.การเข้าใจ เรื่องของ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้ง


ทั้งหมดคือความมุ่งมั่นและตั้งใจของบัวขาว​ บัญชาเมฆและทีมงาน
ต้องกราบขอขอบคุณอย่างสูง ผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง​ เชียงใหม่ ที่ได้ร่วมลงนาม MOU ตามตกลงช่วยเหลือทางวิชาการจั้ดตั้งวิทยาลัย และ การให้คำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิจาก

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


-อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

-รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


-หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


-รองหัวหน้าศูนย์ประสานงานสารนิเทศกองทัพบก/ประจำกรมยุทธการทหารบก


-ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ สำนักงานกฎหมายสิงห์วรรณะ ลอว์ ออฟฟิศ


-กำนันตำบลบ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

@ News  Photo Credit :  Banchamek Gym (Buakaw Banchamek)

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments