55[email protected]@- นายสุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 5/2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญดังนี้
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานสถานะการเงินของกองทุนกีฬามวย ต่อที่ประชุมว่า สถานะการเงินกองทุนกีฬามวย ณ 31 กรกฎาคม 2557 รวมทั้งสิ้น 90,645,097.64 บาท ประกอบด้วย 1. เงินทุนสำรอง จำนวน 18,797,720.00 บาท 2.เงินที่สามารถนำมาเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนกีฬามวย จำนวน 71,847,377.64 บาท
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมอีกว่า ได้ให้ความช่วยเหลือสวัสดิการอดีตนักมวยจากเงินกองทุนกีฬามวย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2557 ประกอบด้วย ให้การช่วยอดีตนักมวยที่เสียชีวิต จำนวน 14 รายๆละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 210,000 บาท ได้แก่ 1.นายสุขใจ สนธิสระคู 2.นายสมนึก สมนึกในธรรม 3.นายเดชณรงค์ วิเชียรสันต์ 4.นายอุ่นเรือน สุต๋า 5.นายวิโรจน์ แห้วสุโน 6.นายเชียง ศรีพิทักษ์

 

7.นายขวัญยืน รวมสุข 8.นายวุ่น บุญสวัสดิ์ 9.นายชอบ คิดชนะ 10.นายสมเกียรติ พยัคเพศ 11.นายสินธพ วงศ์อรินทร์ 12.นายทัศน์ บุตรสองคอน 13.นายสมควร มันตะวัตร และ14.นายสนอง อาจทวีกุล และให้การช่วยเหลือค่ายังชีพรายเดือนแก่อดีตนักมวยตั้งแต่เดือนกันยายน 2545 – เดือนมีนาคม 2557 จำนวน 189 ราย รวมเป็นเงิน 741,000 บาท
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานโครงการและแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนกีฬามวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวนเงิน 90,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 แผนกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1.การอนุรักษ์ ส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เข้มแข็งในเอกรักษ์ที่ยอมรับและนิยมจากทั่วโลก จำนวน 5,100,000 บาท ,กิจกรรมที่ 2 การสร้างกระแสความนิยม และการเติบโตของกีฬามวยไทยจากท้องถิ่นที่เข้มแข็ง ยั่งยืน จำนวน 24,450,000 บาท,

 

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาองค์กร การบริหารจัดการ และการจัดการแข่งขันกีฬามวยทุกระดับที่มีมาตรฐาน จำนวน 46,550,000 บาท และกิจกรรมที่ 4 การพัฒนาศักยภาพ ทางการกีฬา คุณภาพชีวิต และการดูแลคุ้มครองสิทธิ์สวัสดิการแก่บุคลากรมวย จำนวน 13,900,000 บาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบปรับแก้ไขตำแหน่งในคณะอนุกรรมการกีฬามวยประจำภาค โดยให้ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.ภาค จากอนุกรรมการและเลขานุการ เป็นรองประธานอนุกรรมการ และผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัด จากอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ.

เชิญแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

comments